قانون اتباع خارجی

دفتر حقوقی نظر مجوزهای اقامت قانونی اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستان، ایران، عراق، سوریه، ازبکستان، ترکمنستان، تشریفات تابعیت، رویه های اقامت بشردوستانه، درخواست های حمایت بین المللی، پیگیری درخواست های پناهندگی موقت در محدوده قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی شماره 6458 پشتیبانی قانونی را برای طرح، پیگیری و انعقاد دعاوی مدنی در دادگاه های قضایی و اداری علیه تصمیمات محدود کننده آزادی مانند لغو دادرسی اخراج و خاتمه بازداشت اداری در محدوده همان قانون ارائه می کند. قانون.حقوق اتباع خارجی رشته ای است که نیاز به تخصص و تجربه خاصی دارد و مراحل آن باید با حضور وکیل انجام شود. در غیر این صورت از مواجهه با موقعیت هایی که از نظر قانونی قابل جبران نیست باید اجتناب شود.